مقاله علمی-پژوهشی اقتصاد بخش عمومی (مالیه و انتخاب عمومی) (85)

پنج شنبه, 18 تیر 1394 ساعت 12:50

نگاهي بر آثار اقتصادي پديده سالمندي

دوشنبه, 08 تیر 1394 ساعت 13:23

دو نرخ ماليات بر ارزش افزوده

جمعه, 28 شهریور 1393 ساعت 11:58

آثار جانبي و اساس قاعده مسووليت

دوشنبه, 17 شهریور 1393 ساعت 21:12

پويايي درآمد سرانه اقتصاد ايران

سه شنبه, 03 تیر 1393 ساعت 22:37

تاثير نقش دولت در رقابت پذيري

یکشنبه, 07 مهر 1392 ساعت 11:43

برآورد ظرفيت مالياتي استان گلستان

یکشنبه, 26 شهریور 1391 ساعت 00:00

فساد و بار مقرراتی بخش عمومی

چهارشنبه, 21 فروردين 1387 ساعت 00:00

تأملي بر نحوه تحليل نهادي در ماليات‌ستاني

سه شنبه, 20 ارديبهشت 1384 ساعت 00:00

بررسي رابطه رشد و توزيع درآمد در ايران