×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 92
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 93
چهارشنبه, 09 مرداد 1392 19:27

بررسي و مقايسه توزيع درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استان خراسان رضوي و کشور طي سال هاي 90-1385

نویسندگان : رضا جمشیدی , مصطفی سلیمی فر

عنوان نشریه : اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) : پاییز1392 , دوره27 , شماره3 , صفحه253_266

چکیده

اين پژوهش به بررسي وضعيت توزيع درآمد خانوارهاي استان خراسان رضوي و کشور طي سال هاي 90-1385 به تفکيک مناطق شهري و روستايي و با استفاده از آمار هزينه و درآمد خانوارها و ضريب جيني، شاخص تايل، ضريب اتکينسون و نسبت دهک دهم به دهک اول پرداخته است. يافته هاي مطالعه نشان مي دهد در طول دوره مورد بررسي از نابرابري درآمد در کشور و استان کاسته شده و ميزان نابرابري در مناطق شهري استان تقريبا بيشتر از کشور و در مناطق روستايي استان همواره کمتر از کشور مي باشد. همچنين توزيع درآمد در مناطق شهري کشور و استان نيز نابرابرتر از مناطق روستايي بوده است. بررسي شاخص تايل و اتکينسون (e=1) نيز نشان مي دهد کليه روندهاي صعودي و نزولي اين دو شاخص مشابه ضريب جيني بوده و لذا سه شاخص با يکديگر سازگاري داشته و يکديگر را تاييد مي نمايند. از طرف ديگر بررسي هزينه هاي ناخالص سرانه خانوارها و ضريب جيني نشان مي دهد که سطح رفاه در نقاط شهري و روستايي استان خراسان رضوي تقريبا ثابت بوده، اما اين شاخص براي نقاط شهري کشور کاهش و براي نقاط روستايي کشور افزايش يافته است. همچنين نتايج نشان داده که شاخص رفاه اجتماعي در مناطق روستايي استان و کشور همواره کمتر از مناطق شهري بوده است. با توجه به نتايج مطالعه که حاکي از تفاوت معني دار در توزيع درآمد در مناطق روستايي و شهري استان خراسان رضوي و کشور است، پيشنهاد ميشود برنامه ريزي هاي موردنظربه صورت منطقهاي انجام پذيرد.

 

 « متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: