سه شنبه, 16 فروردين 1401 18:20

اجراي سرشماري به روش ثبتي‌مبنا ، موجب كاهش هزينه‌ها و ارتقاي كارايي و بهره‌وري در نظام آماري مي‌شود

رئيس مركز آمار ايران گفت: سرشماري ثبتي مبنا نوعي سرشماري است كه در آن اطلاعات مربوط به واحدهاي آماري (افراد يا واحدهاي مسكوني) به جاي مراجعه‌ حضوري به آن‌ها و انجام عمليات ميداني، بر اساس ثبت‌هاي آماري حاصل مي‌شود.
 

به گزارش مركز آمار ايران، جواد حسين زاده با اشاره به تفاوت سرشماري سنتي با سرشماري ثبتي مبنا، گفت: تاكنون تمام سرشماري هاي انجام شده با شيوه سنتي انجام مي‌شد كه با عمليات بسيار پيچيده و هزينه‌بر يعني مراجعه حضوري به خانوار و تكميل اطلاعات پرسشنامه بر اساس اظهار پاسخگو توأم بوده است. در سرشماري سنتي يك تصوير لحظه اي از جمعيت كشور به دست مي آيد.  اگرچه نتايج حاصل از سرشماري هاي سنتي بسيار با ارزش مي‌باشد، اما با افزايش جمعيت كشورها و افزايش روز افزون تقاضاهاي آماريِ كاربران و سياستگذاران در خصوص اطلاعات آماري بيشتر و دقيق‌تر و در فواصل زماني كمتر به ويژه در چارچوب نظام‌هاي مدرن،  از يك سو و از سوي ديگر سنگين بودن و مشكلات اجراي سرشماري‌ها به روش سنتي، همواره كشورها را بر آن داشته تا به سمت روش‌هاي بهينه‌تر انجام سرشماري پيش بروند.
رئيس مركز آمار افزود: سرشماري ثبتي مبنا نوعي سرشماري است كه در آن اطلاعات مربوط به واحدهاي آماري (افراد يا واحدهاي مسكوني) به جاي مراجعه‌ حضوري به آن‌ها و انجام عمليات ميداني، بر اساس ثبت‌هاي آماري حاصل مي‌شود.
حسين زاده تاكيد كرد: در سرشماري ثبتي‌مبنا مراجعات مكرر مأموران آمارگير به افراد و خانوارها مورد نياز نخواهد بود و با استفاده از ريزداده‌هاي اداري، نرخ بي‌پاسخي سوالات كاهش يافته و دقت آمارهاي ارائه شده افزايش مي‌يابد. در واقع سرشماري ثبتي‌مبنا يك تصوير لحظه¬اي از جمعيت نيست و داراي پويايي است. كه اطلاعات آن همواره در طول زمان بروزرساني شده و هيچگاه كهنه نميشود.
وي درباره  نوين سازي نظام آمارهاي رسمي  كشور، گفت: پيشرفت تكنولوژي و زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات در كشورها منجر به گردآوري داده‌هاي اداري فراواني توسط دستگاه‌هاي اجرايي شده  و اطلاعات ثبتي درحوزه‌هاي مختلف شامل اطلاعات افراد، خانوارها، مكان‌ها و ساير ويژگي‌هاي اجتماعي _ اقتصادي را در قالب پايگاه¬هاي داده به خود اختصاص داده است.
رئيس مركز آمار افزود: به منظور دستيابي به شاخص‌ها و اطلاعات آماري مورد نياز كاربران به ويژه نظام برنامه‌ريزي كشور، بهره‌گيري از اين داده هاي ثبتيِ ارزشمند اهميت اجراي سرشماري‌ها و طرح‌هاي آماري به روش ثبتي‌مبنا را روزافزون كرده است و همه اين اقدامات در راستاي نوين سازي نظام آمارهاي رسمي كشور است .
حسين زاده ادامه داد: از جمله مزاياي اجراي سرشماري به روش ثبتي‌مبنا ، كاهش هزينه‌ها و ارتقاي كارايي و بهره‌وري در نظام آماري است.
حسين زاده وي اضافه كرد: با برآوردهاي به عمل آمده توسط مركز آمار ايران، در صورت اجراي سرشماري سال ۱۴۰۰ هزينه اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سنتي بالغ بر ۹۰۰ ميليارد تومان خواهد بود كه با توجه به تجربيات جهاني و كسر هزينه هاي عمليات ميداني، انجام سرشماري‌هاي ثبتي‌مبنا در قياس با سرشماري‌هاي سنتي تا حد زيادي موجب صرفه جويي و در عين حال موجب ايجاد فرصتي براي صرف منابع براي ايجاد زيرساخت ها و به نوعي سرمايه‌گذاري محسوب خواهد شد.
حسين زاده تاكيد كرد: يكي ديگراز مزاياي اين سرشماري ، ارتقاي دقت و كيفيت اطلاعات آماري است. در سرشماري ثبتي مبنا به دليل اظهاري نبودن اطلاعات مورد استفاده و به كارگيري داده‌هاي اداري مستند، متغيرهايي مانند سن، جنس، سواد، تحصيل، ازدواج، ويژگي‌هاي مسكن و ... به مراتب از دقت و كيفيت بالاتري برخوردار خواهند بود. همچنين با استفاده از داده هاي اداري، امكان اعتبارسنجي داده ها با منابع اطلاعاتي مختلف فراهم مي‌شود كه در نهايت به افزايش كيفيت آمارهاي توليدي منجر مي‌شود.
رئيس مركز آمار ايران ادامه داد: ازجمله مزاياي ديگر توسعه دولت الكترونيك و يكپارچه‌سازي و اعمال استانداردها بر روي داده‌ها و اطلاعات در گردش بين دستگاه‌هاي اجرايي است ، كه موجب فراگير شدن امكان بهره‌گيري از داده‌ها در بهبود ساير خدمات الكترونيك خواهد شد. 
همچنين هماهنگي بين دستگاه‌هاي توليدكننده‌ آمار جمعيت ، با اجراي سرشماري به روش ثبتي‌مبنا و بهره‌گيري از نتايج آن موجب مي شود آمارهاي گوناگوني كه در حوزه جمعيت از منابع مختلف ثبتي و سرشماري‌ها ارائه مي‌شود از هماهنگي و انطباق بيشتر برخوردار گرديده و برخي  ناهماهنگي هاي موجود در شاخص‌ها و نماگرهاي كلان جمعيتي برطرف شود.
وي با اشاره به اهداف اجراي سرشماري ثبتي مبنا تصريح كرد: براي اجراي سرشماري ثبتي مبنا اهداف مختلفي نظير حركت در مسير نوين‌سازي نظام آماري كشور، تسريع در عبور از مرحله گذار از سرشماري سنتي به سرشماري ثبتي مبنا ،تحقق اسناد بالادستي، صرفه‌جويي در هزينه‌‌ها و افزايش بهره‌وري از طريق  استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني كشور و  همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي سامانه‌هاي اطلاعاتي ايجاد شده در كشور، تكميل و توسعه ثبت‌هاي اداري مرتبط با سرشماري در كشور و سرمايه‌گذاري براي آينده نظام آماري كشور مورد نظر مركز آمار ايران است.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: