پنج شنبه, 28 مهر 1390 00:00

تحليل نهادي بازار بيمه زندگي کشور ايران: با استفاده از مدل چهار سطح نهادي ويليامسون

پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمهپاييز 1390; 26(3 (مسلسل 103)):51-77.

 

 

متوسلي محمود,جلالي ناييني سيدغلامرضا,نورعلي زاده حميدرضا,ميرزايي پري يحيي

 

هدف از اين پژوهش، تحليل بازار بيمه زندگي کشور ايران بر اساس رويکرد نهادي است. در اين مقاله ضمن مرور پيشينه پژوهش و تشريح مفاهيم مرتبط با بيمه زندگي و رويکرد نهادگرايي، به خصوص الگوي چهار سطح تحليل نهادي ويليامسون، عوامل موثر بر بازار بيمه زندگي و سپس نهادهاي فعال در اين صنعت مطابق با مفاهيم مذکور، تجزيه و تحليل شده است. همچنين از روش گروه کانوني براي جمع آوري اطلاعات و از روش کدگذاري براي تحليل و نتيجه گيري از اطلاعات به دست آمده استفاده شده است. نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که بين مبادلات بازيگران مختلف بازار بيمه زندگي کشور و نهادهاي موجود در اين بخش، شکاف زيادي وجود داشته و اين شکاف ها تاثير شاياني بر عدم رشد و توسعه بيمه زندگي به دنبال داشته است. در نهايت در اين مقاله، پيشنهادهايي جهت بهبود نارسايي ها و شکاف هاي مذکور ارائه شده است.

 

كليد واژهنهاد، رويکرد نهادي، مدل چهار سطح تحليل نهادي ويليامسون، بيمه زندگي

 

فایل pdf

 

منبع: sid.ir

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: