چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1397 19:33

کتاب «بودجه ریزی عملیاتی؛ در نظریه و عمل» + PDF

«بودجه ریزی عملیاتی؛ در نظریه و عمل»

تهیه و تدوین: علی پناهی

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1386

در 233 صفحه و قیمت 2100 تومان

 

معرفی کتاب:

این کتاب به دنبال ارائه چارچوب مشخص برای عملیاتی کردن بوجه است و مطالب آن در هفت فصل گردآوری شده است.در فصل اول بودجه و بودجه ریزی در بخش عمومی، اهداف چندگانه بودجه، تعارض های موجود بین اهداف بودجه و مسئولیت ها در فرایند بودجه و بودجه ریزی به بحث گذاشته شده است. محور فصل دوم انواع شیوه های بودجه ریزی، اهداف، مزیت ها و معایب این شیوه ها در مقایسه با همدیگر است. فصل سوم به مبانی، مفاهیم و مراحل بودجه ریزی عملیاتی می پردازد و با ترسیم الزامات بودجه ریزی، مشکلات این شیوه را به بحث می گذارد.تعریف و تبیین شاخص های عملکردی به عنوان یکی از الزامات انواع شاخص های عملکرد، سلسله مراتب شاخص ها، نحوه ایجاد سیستم اطلاعات شاخص های عملکرد و بالاخره معایب اتکاء به شاخص های عملکرد محور اصلی مباحث فصل چهارم است. فصل پنجم یک الگو از الگوهای رایج بودجه ریزی عملیاتی را در سازمان به بحث می گذارد تا بین مفاهیم ارائه شده در بخش های اول و کاربردهای آن در سازمان ها و دستگاه های اجرایی در عالم واقع ارتباط نظام مند برقرار کند. گذار به بودجه ریزی عملیاتی با توجه به گستردگی آن نیازمند وجود یک استراتژی است که فصل ششم با ارائه این استراتژی چارچوب آن را در سه محور عناصر تشکیل دهنده استراتژی، استقرار بودجه ریزی عملیاتی، کارگزاران تغییر و روش ها و ابزارهای مدیریت فرایند استقرار را به بحث می گذارد. بالاخره در فصل هفتم، به عنوان فصل پایانی تجربه برخی کشورها از جمله امریکا، سوئد و اردن هرکدام از زاویه ای خاص مورد توجه قرار می گیرد.

فایل←PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: