پنج شنبه, 18 تیر 1394 ساعت 12:50

نگاهي بر آثار اقتصادي پديده سالمندي

نویسندگان : کاظم یاوری ، مهدی باسخا ، حسین صادقی ، علیرضا ناصری 

عنوان نشریه: سالمند 1394 : دوره 10 ، شماره 1 ، از صفحه 0 تا صفحه صفر.

چکیده:

اهداف: پيري جمعيت پديده اي است که در سال هاي اخير نگراني هايي را در کشورهاي درحال توسعه به دنبال داشته است. پيش بيني هاي انجام گرفته نشان مي دهد که ايران پس از امارات و بحرين، سومين کشور جهان از نظر سرعت پيري جمعيت بوده و اين وضعيت بر اهميت موضوع در کشور مي افزايد. از اين روي مطالعه حاضر در صدد برآمده است تا مروري بر جنبه هاي اقتصادي سالمندي در مطالعات صورت گرفته در اين حوزه داشته باشد.
مواد و روش ها: براي نيل به اين هدف، مقالات موجود در اين حوزه گردآوري و با توجه به هدف مطالعه، مقالات مرتبط از ميان آنها انتخاب و روش شناسي و يافته هاي آنها تلخيص شد. با توجه به جديد بودن موضوع براي اقتصاد ايران، غالب مطالعات استفاده شده مربوط به کشورهاي توسعه يافته بوده است.
يافته ها: نتايج حاصل نشان مي دهد که حوزه هاي مختلف اقتصاد، اعم از بازار نيروي کار، بازار سرمايه هاي فيزيکي و مالي، صندوق هاي بازنشستگي، سرمايه انساني، مصرف و پس انداز، بودجه دولت و مهمتر از همه، رشد اقتصادي، به شدت از رشد کهولت سن در جامعه تاثير خواهد پذيرفت.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه تاکنون آثار محدود و بديهي سالمندي (مانند صندوق هاي بازنشستگي و بودجه دولت) مورد توجه بوده، مطالعه حاضر نگراني از اين پديده را مي تواند در حوزه هاي بيشتري برانگيخته و سياست گذاران هر کدام از اين حوزه ها را براي مواجهه با آثار سالمندي جدي تر نمايد.

« متن کامل »

 

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: