دوشنبه, 16 تیر 1393 ساعت 00:46

شناسايي علل رکود تورمي در ايران: روش تصحيح خطاي آستانه اي

نویسندگان:  نوشین خانی قریه گپی ، بهرام سحابی ، فیروزه عزیزی ، مجید صباغ کرمانی

عنوان نشریه: مدل سازی اقتصادی : زمستان 1392 ، دوره 7 ، شماره 4 ( پیاپی 24 ) : از صفحه 19 تا صفحه 35.

چکیده

رکود تورمي يک وضعيت اقتصادي است که هم زمان تورم اقتصادي و رکود فعاليت هاي تجاري را همراه با افزايش نرخ بيکاري در کشور ايجاد مي کند. در اين تحقيق، علل رکود تورمي در کشور با استفاده از روش تصحيح خطا و داده هاي سال هاي 90-1352 به صورت کمي شناسايي شده سپس با به کارگيري روش تصحيح خطاي آستانه اي به اين سوال پاسخ داده مي شود که آيا رشد عوامل شناسايي شده، به طور يکسان بر رکود تورمي اثر مي گذارند يا پس از عبور از يک سطح آستانه اثرگذاري آنها بر رکود تورمي متفاوت مي شود. بر طبق نتايج رابطه خطي، ضرايب تراز پرداخت ها، درآمدهاي نفتي، کسري بودجه دولت و حجم نقدينگي از نظر آماري معنادار بوده و علل هاي رکود تورمي در کشور محسوب مي شوند. هم چنين نتايج کليه مدل هاي غيرخطي تخمين زده شده در اين مقاله، نشان مي دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر يک از علل و ريشه هاي رکود تورمي از سطح آستانه، تاثير آنها بر رشد رکود تورمي متفاوت مي شود.

« متن کامل »

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: