قلی زاده، حیدر در دارایان

قلی زاده، حیدر در دارایان

دکتر حیدر قلی زاده

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه زنجان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تبریز، 1382

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران، 1385

دکتری: اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه) از دانشگاه تهران، 1391