دوراندیش، آرش در دارایان

دوراندیش، آرش در دارایان

دکتر آرش دوراندیش

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: