دوشنبه, 22 خرداد 1391 09:19

پانزده روش برای توسعه کار و تجارت.1
توجه خودتان را بيشتر کنيد. اطلاعات خود را (درمورد پول،نيازها،هزينه ها، آنچه پيش مي آيد، آنچه کارآمدتر است، اشکـالات کـــار و ...) بيشتر کنيد . بدانيد که کجا ايستاده ايد و جايگاهتان کجا است

.2 بيشتر از آنـچه که بايد، عـرضه کنــيد. فقط فروختن را تمرين نکنيد، کمي هم خدمت کردن را تمــرين کنيد (از انتظارات مشتريان خود فراتر رويد). تـاثير بيشتري روي مشتريانتان بگذاريد. بهترين راه براي اينکار ارتقاء عملکردتان در جهت آنهاست.

.3 سودتان را برحسب فروشتان/صورت حساب، بالا ببريد. ارزش مشتريان خود را بالاتر از ارزش شرکت بدانيد. مشتريان دارايي اصلي شما هستند، بايد بطور مداوم روي آنها سرمايه گذاري کنيد.
.4
تواناييتان را در عرضه اعتبار توسعه بخشيد. امکانات خود را بيشتر کنيد (کارت اعتباري، متخصصين، سرمايه گذاران، همکاران، شرکاء، ارتباطات و راه هاي ارتباطي). تکنولوژيتان را توسعه بخشيد. هرچه ابزارهاي بهتري در اختيارتان باشد، نتيجه ي بهتري عايدتان خواهد شد. به دنبال منابعي باشيد که توانايي شما را در عرضه اعتبار تسريع کند.

.5
انعطاف پذيري و آزادي خود را بيشتر کنيد. (موجودي پايين کالاها، دسترسي بالا به عرضه، موجودي بالا براي فروش هاي آتي). آزاد باشيد و خود را مقيد نکنيد. پس انداز و سرمايه گذاري هايتان را توسعه دهيد.

.6
بازارهاي موجود را توسعه دهيد. دادوستد خود را با مشتريان کنوني بيشتر کرده و بيشتر در بازارهاي موجود رخنه کنيد.

.7
حضور بازارتان را پررنگ تر کنيد. شهرت و آوازه کارتان را به عنوان يک حرفه اي تثبيت کنيد.

8
. کانال هايتان را توسعه دهيد. منبع خوبي براي مشتريان جديد باشيد. خريداران شايسته را تشخيص دهيد.

.9
دايره ي درونيتان را توسعه دهيد. (نزديک ترين ارتباطات شما). به نزديک ترين افراد به حرفه تان توجه خاص مبذول کنيد. به آنها کمک کنيد تا رشد کنند. آنها را تاييد کرده و از درصورت نياز از آنها قدرداني کنيد. خواهيد ديد که منابع بهتري براي شما خواهند شد.

.10
نيروي کارتان را افزايش دهيد. به دنبال افراد بامهارت و کاردان باشيد که بتوانند توانايي هاي حرفه تان را توسعه بخشند و بيهوده به پرداخت هاي سرماهتان اضافه نکنند.

.11
بازارهاي جديد ايجاد کنيد. از کانال هاي معمولتان فراتر رويد. از خود بپرسيد "چه کس ديگري از کاري که ما مي کنيم مي تواند بهره ببرد؟" تفکرتان را بسط دهيد.   

.12
بگذاريد بقيه براي شما بفروشند. مراجع خود را بيشتر کنيد. نمونه هايي از چگونگي بهره بردن ديگران از خدمات خود را در اختيار گيريد.    

.13
به اجتماعتان خدمت کنيد. يک شهروند مسئول باشيد. محيط زندگي و کارتان را ارتقاء بخشيد چون شما و کارتان بايد آنجا باشيد.  

.14
صنعتتان را توسعه دهيد. صنعتي که در آن کار ميکنيد را رشد دهيد. به انجمن هاي صنعتتان بپيونديد. مقاله بنويسيد، به ديگران آموزش دهيد، و از حرفه تان حمايت کنيد.

.15
دلسوزي، شفقت و حساسيتتان را بيشتر کنيد. به عنوان کسي شناخته شويد که تصور مي شود براي اصلاح و ايجاد تغيير همه کاري ميکند. اگر شما به کسي توجه نداشته باشيد، آنها چرا بايد به شما توجه کرده يا حرفهايتان را گوش کنند؟

منبع: تابناک

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: