×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 92
دوشنبه, 03 تیر 1398 18:05

کتاب راهنمای اقتصاددانان تجربه‏ گرا، اقتصادسنجیِ تقریباً بی‏ضرر + PDF

پیش درآمد کتاب

دنياي اقتصادسنجي دائماً در حال گسترش است. در نتيجه، روشهاي اقتصادسنجي و كاربرد آن پيشرفت زیادي كرده است. منوي مدرن روشهاي اقتصادسنجي ممكن است، حتي براي یك كارشناس مجرب كار با داده‌ها، گيج كننده به نظر برسد. خوشبختانه، تمام اقلام موجود در این منو، به یك اندازه ارزشمند یا مهم نيستند. برخي از موارد عجيب موجود در این منو، به طور غيرضروري پيچيده شده و حتي ممكن است مضر باشند. از سوي دیگر، در حالي كه تفسير ابزارهاي اساسي اقتصادسنجي نزدیك به هم و پيچيده‌تر شده‌اند، روشهاي اصلي اقتصادسنجي كاربردي، تا حدود زیادي بدون تغيير مانده‌اند. كتاب ما، راهنماي روشهاي اساسي اقتصادسنجي براي تجربه‌گراهاست... اقتصادسنجي تقریباً بيضرر.

مهمترین اقلام موجود در جعبه ابزار یك اقتصادسنجيدان عبارتند از:

  1. الگوهاي رگرسيوني براي كنترل متغيرهایي كه ممكن است اثر علّي مورد نظر را پنهان كنند،
  2. روشهاي متغيرهاي ابزاري براي تحليل آزمایشهاي واقعي و طبيعي،
  3. راهبردهایي از نوع تفاضلِ تفاضل 2 كه از مشاهده‌هاي تكراري براي كنترل عوامل حذف شده مشاهده نشده استفاده ميكنند.

كاربرد مفيد این فنون نيازمند مبناي مفهومي محكم و درک خوب ساختارهاي استنباط آماري است. در اینجا، هر دو جنبه اقتصادسنجي كاربردي پوشش داده مي‌شوند.

 

 

دیدگاه ما در خصوص آنچه مهم است، توسط تجربه ما به عنوان محققان تجربي و به ویژه توسط كار ما در زمينه آموزش و ارائه مشاوره به دانشجویان دكتري اقتصاد شكل گرفته است. این كتاب با در نظر داشتن این دانشجویان نوشته شد. در عين حال، اميدواریم كه این كتاب در بين گروه‌هاي دیگري از محققان كه نياز مبرمي به پاسخهاي كاربردي راجع به انتخاب فن و تفسير یافته‌هاي تحقيقات دارند مخاطب پيدا كند. دغدغه‌هاي اقتصادسنجي كاربردي اساساً با دغدغه‌هاي علوم اجتماعي دیگر یا همه‌گيرشناسي )اِپيدميولوژي( متفاوت نيستند. هر شخصي كه علاقه‌مند به استفاده از داده‌ها براي شكل دادن به سياستگذاري عمومي یا ارتقاي سلامت عمومي باشد، باید نتایج آماري را خلاصه و از آنها استفاده كند. ميتوان گفت كه هر شخصي كه علاقه‌مند به استخراج استنباطهاي مفيد از دادهها در مورد مردم باشد، یك اقتصادسنج كاربردي است.

بسياري از كتابهاي درسي راهنمایي را براي روشهاي تحقيق ارائه ميدهند و بين این كتاب و كتابهاي دیگري كه به طور گسترده استفاده ميشوند تا حدي همپوشاني وجود دارد، اما كتاب راهنماي ما از چند باب مهم با متون اقتصادسنجي متفاوت است. نخست اینكه، ما معتقدیم كه تحقيقات تجربي، زماني بسيار ارزشمند هستند كه از دادهها براي پاسخ به سؤالات علّيتي خاص استفاده كنند، همانند وضعيتي كه در آزمایه باليني تصادفي 1 برقرار است. این دیدگاه، رویكرد ما را در خصوص تمام سؤالات تحقيق شكل ميدهد. در نبود آزمایش واقعي، ما به دنبال مقایسه‌هاي به خوبي كنترل شده و/یا شبه  آزمایشهاي طبيعي ميرویم. البته برخي از طرحهاي تحقيق شبه  آزمایشي نسبت به طرحهاي دیگر قانعكنندهتر هستند، اما روشهاي اقتصادسنجي مورد استفاده در این مطالعات تقریباً همواره نسبتاً ساده هستند. در نتيجه، كتاب ما كوتاهتر و متمركزتر از نحوه پرداختن كتابهاي درسي به روشهاي اقتصادسنجي است. ما بر موضوعات مفهومي و تكنيكهاي آماري سادهاي تأكيد ميكنيم كه در تحقيقات كاربردي كه ميخوانيم و انجام ميدهيم ظاهر مي‌شوند، و این ایدهها و تكنيكها را با تعداد زیادي نمونه تجربي شرح ميدهيم. اگرچه دیدگاه‌هاي ما در خصوص آنچه مهم است به صورت كلي در ميان اقتصاددانان كاربردي، مشترک نيست، اما هيچ بحثي بر سر این واقعيت كه طرحهاي تحقيقاتي آزمایشي و شبه  آزمایشي به طور فزایندهاي در قلب مؤثرترین مطالعات تجربي در اقتصاد كاربردي قرار دارند، وجود ندارد.

دومين تمایزي كه مدعياش هستيم فقدان مشخص جدیت است. اكثر متون اقتصادسنجي ظاهراً مدلهاي اقتصادسنجي را بسيار جدي ميگيرند. به طور معمول، این كتابها توجه زیادي به نقصهاي فرضي مفروضات مدلسازي كلاسيك از قبيل خطي بودن و هم‌پراشي دارند. گاهي اوقات هشدارهایي صادر مي‌شوند.

ما رویكرد متساهل‌تر و مبنایي‌تري را اتخاذ ميكنيم. اصلي كه بحث ما را هدایت ميكند این است كه برآوردكننده‌هاي رایج تقریباً هميشه تفسير ساده‌اي دارند كه خيلي وابسته به الگو نيست.

اگر برآوردهایي كه به دست مي‌آورید برآوردهایي نيستند كه مي‌خواهيد، خطا در اقتصادسنج است نه در اقتصادسنجي! یك مثال برجسته رگرسيون خطي است كه اطلاعات مهمي را در مورد تابع ميانگين شرطي، صرفنظر از شكل این تابع، ارائه ميكند. به همين ترتيب، روشهاي متغيرهاي ابزاري یك اثر علّي ميانگين را براي یك جامعه آماري به خوبي تعریف شده برآورد مي‌كنند، حتي اگر این ابزار بر همه تأثير نگذارد. استواري مفهومي ابزارهاي اقتصادسنجي اساسي به طور شهودي توسط بسياري از محققان كاربردي درک ميشود، اما نظریهاي كه پشت این استواري قرار دارد در اكثر متون نمایان نميشود. كتاب راهنماي ما نيز با اكثر كتابهاي اقتصادسنجي متفاوت است، از این باب كه از نظر استنباط، ما خيلي با اثربخشي مجانبي سروكار نداریم.

در عوض، بحث ما در مورد استنباط بيشتر مربوط به دشواريهاي نمونه  محدود است كه متخصصان را آزار ميدهند.

پيش‌نيازهاي اصلي براي موضوع مطرح شده در اینجا، آموزش پایه‌اي احتمال و آمار است. ما به طور خاص اميدواریم كه خوانندگان با ابزارهاي ابتدایي استنباط آماري، مانند آماره t و خطاهاي معيار، آشنا باشند. آشنایي با مفاهيم بنيادي احتمال مانند اميد ریاضي نيز مفيد است، اما به تخصص خيلي زیاد در مورد ریاضي نياز نيست. اگرچه شواهد مهمي ارائه ميشوند، اما بحثهاي فني خيلي طولاني یا پيچيده نيستند. برخلاف بسياري از كتابهاي اقتصادسنجي سطح بالا، ما به سادگي به جبر خطي مي‌پردازیم. به همين دليل و به دلایل دیگر، خواندن كتاب راهنماي ما راحت‌تر از كتابهاي رقيب است.

در نهایت، همانند سري كتاب مفرح داگلاس آدامز )راهنماي مسافران پياده  بدون سفينه  در كهكشان، 1 تقریباً بيضرر، 2 و غيره( كه ما مدام از آنها الهام ميگيریم، كتاب راهنماي ما ممكن است گاهاً بي‌دقتي‌هایي داشته باشد، اما بسيار ارزانتر از بسياري از نسخههاي E-cyclopedia Galactica Econometrica است كه بازار را در چنگ خود دارند. از انتشارات دانشگاه بسيار سپاسگزارم كه با توزیع كتاب ما با این شرایط موافقت كرد.

 

دانلود فایل: 16457.pdf 16457.pdf 

 

منبع: مرکز پژوهش های مجلس

 

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: