کتاب اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی (18)

پنج شنبه, 19 تیر 1393 ساعت 13:47

کتاب «مبانی اقتصادسنجی» جلد دوم

سه شنبه, 20 تیر 1391 ساعت 14:00

کتاب اقتصادسنجی مسعود درخشان