یکشنبه, 31 تیر 1397 21:33

کتاب «برای حمایت و تشویق: طراحی و اجرای چترهای ایمنی کارآمد» + PDF

«برای حمایت و تشویق: طراحی و اجرای چترهای ایمنی کارآمد»

تهیه و تالیف: مارگارت گروش، کارلو دل نینو، امیل تسلیوک، آذرین اورقی و با کمک آناماریا میلازو و کریستین ویگند

ترجمه: مسعود صوفی مجید پور، بهاره عریانی

ناشر: معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار: 1396

 

معرفی کتاب:

تأمین نیازهای جامعه و ارتقای رفاه اجتماعی از وظایف اصلی دولت‌ها در تمامی جوامع صرف نظر از حیطه حاکمیتی آنها به شمار می‌رود. در این ارتباط، چترهای ایمنی یکی از ابزارهای حمایتی دولت است که در جهت بازتوزیع درآمد به نفع افراد نیازمند جامعه و کاهش شکاف فقر و همچنین کمک به مدیریت مخاطرات خانوارها به ویژه در شرایط پیاده‌سازی سیاست‌های خاص اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکات مهم نهادینه‌شده در بطن این ابزار شامل سازوکارهای تأمین مالی و نحوه تقسیم وظایف میان دولت‌های مرکزی و محلی، شناسایی جامعه هدف و تعیین میزان دریافتی آنها، استقرار نظام پایش و ارزیابی مناسب برای ارتقای برنامه‌ها، انواع روش‌های مداخله‌ای، مزایا، معایب، ذی‌نفعان و شرایط مناسب جهت پیاده‌سازی آنها و در نهایت طراحی و تدوین چتر ایمنی مناسب با شرایط حاکم بر کشورها، رئوس مطالب این کتاب را تشکیل می‌دهد. بدین روی، مطالعه این کتاب و تعمق در تجارب کشورهای موفق و ناموفق در اجرای این ابزار می‌تواند راه‌گشای سیاست‌گذاران کشور در اجرای مناسب فازهای بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها باشد.

جلد اول فایل← PDF

جلد دوم فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: