دوشنبه, 09 تیر 1393 23:09

بررسي تاثير نهادهاي خالق بازار و ساير نهادها بر رشد اقتصادي (رويکرد بين کشوري)

نویسندگان: تیمور محمدی ، محمد ندیری

عنوان نشریه: پژوهشهای اقتصادی : زمستان 1392 ، دوره 13 ، شماره 4 ، از صفحه 177 تا صفحه 207.

چکیده:

تبيين دلايل تفاوت فراوان کشورهاي جهان در رشد و رفاه اقتصادي، از جمله سوال هاي محوري در اقتصاد است که تحقيقات فراواني در اين خصوص صورت گرفته و ديدگاه هاي مختلفي در اين خصوص بيان شده که در دهه اخير، اين اتفاق آرا در بين اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از عوامل اصلي و اساسي تاثيرگذار بر اين تفاوت هستند.
اگر نهادها اهميت دارند، سوال اين است که در ميان نهادهاي موجود، کداميک از آنها، بيشترين اهميت را در روند رشد و توسعه دارند؟ تقسيم بندي هاي مختلفي از نهادها صورت گرفته است که بر اساس آن، از نقش اين نوع نهادها بر عملکرد اقتصادي بحث مي شود
.
در يک طبقه بندي، رودريک (2005) نهادها را به چهار گروه مختلف، نهادهاي خالق بازار، نهادهاي تنظيم کننده بازار، نهادهاي تثبيت کننده بازارو نهادهاي مشروعيت بخش به بازار تقسيم نموده است
.
در اين مقاله، با استفاده از روش اقتصاد سنجي
GMM پنل ديتاي پويا، تاثير هر يک از اين نهادهاي چهارگانه بر سطح رشد اقتصادي در سطح جهاني براي در دوره 2009-1980 و 2009-1995 آزمون شده و نتايج به دست آمده، حاکي از آن است که، نهادهاي خالق بازار و نهادهاي تثبيت کننده بازار بر توليد ناخالص سرانه تاثيرگذارند اما تاثيرگذاري دو نوع نهاد ديگر بر رشد اقتصادي در سطح جهاني محل ترديد مي باشد.

    « متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: