چهارشنبه, 03 مهر 1392 13:03

اثر انتشار فضايي تغييرات قيمت مسکن در ايران با استفاده از مدل وقفه فضايي و داده هاي ترکيبي

نوشته شده توسط

نویسندگان:   خليلي عراقي سيدمنصور, كميجاني اكبر, مهرآرا محسن, عظيمي سيدرضا*

عنوان نشریه:   پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، پاييز 1392 , دوره  21 , شماره  67 ; از صفحه 25 تا صفحه 48 .

 

چکیده:  

استفاده از اقتصادسنجي فضايي براي بررسي تحولات بازار مسکن مي تواند نقايص اقتصادسنجي متعارف را بهبود بخشد. براي اين منظور، در اين مطالعه از چارچوب مدل وقفه فضايي (SAR) و با استفاده از داده هاي ترکيبي استان هاي اصلي کشور براي دوره (1389-1370) تغييرات قيمت مسکن در ايران مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده بيانگر اين است که اثر انتشار فضايي قيمت مسکن بين استان هاي مختلف کشور عاملي بسيار مهم در توضيح رفتار قيمت مسکن است و به طور متوسط افزايش 10 درصدي قيمت مسکن در ساير استان ها قيمت مسکن در استان موردنظر را به ميزان 6 درصد افزايش مي دهد. ساير متغيرهاي مدل شامل هزينه مالکيت اثر منفي و معنا دار و تسهيلات بانکي، قيمت زمين و هزينه ساخت آثار مثبت و معنا داري بر قيمت مسکن داشته اند، اما اثرگذاري هزينه خانوارها که به عنوان جايگزين متغيرهاي درآمد و ثروت مورد استفاده قرار گرفته با ابهام همراه بوده است.

 متن کامل

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: