دین محمدی، مصطفی در دارایان

دین محمدی، مصطفی در دارایان

دکتر مصطفی دین محمدی

 عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه زنجان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق خانه کتاب

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: