حسین زاده، رمضان در دارایان

حسین زاده، رمضان در دارایان

دکتر رمضان حسین زاده

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: