اکبری، احمد در دارایان

اکبری، احمد در دارایان

دکتر احمد اکبری

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک(به تشابه نام با دیگران دقت شود)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: از دانشگاه کرمان

کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی از دانشگاه ایلی نویز غربی آمریکا،

1357

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ایالتی آرکانزاس آمریکا،

1359

دکتری: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا،1364