نظری، محسن در دارایان

نظری، محسن در دارایان

دکتر محسن نظری

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1365

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1368

دکتری: اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران، 1375