کاظمی، مهین دخت در دارایان

کاظمی، مهین دخت در دارایان

دکتر مهین دخت کاظمی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی 

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: