کرباسی، علیرضا در دارایان

کرباسی، علیرضا در دارایان

دکتر علیرضا کرباسی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: