چهارشنبه, 19 تیر 1387 00:00

بررسي تاثير انفاق بر نابرابري درآمدها در ايران

اقتصاد اسلامي : پاييز 1386 دوره  7 , شماره  27 ; از صفحه 23 تا صفحه 44 .

 

سبحاني حسن, مهرباني وحيد

 

مساله توزيع درآمد و نابرابري هاي درآمدي حاصل از آن، از جمله موضوع هاي مورد مناقشه در بسياري از جوامع بوده است، به گونه اي كه حتي شدت يافتن حساسيت درباره اين موضوع، سبب تغيير و تحول هاي مهم سياسي و اجتماعي را شده است. در مقاله كوشيده شده است تا بر عامل انفاق كه از مجموعه متغيرهاي موثر بر نابرابري درآمدهاست تمركزكرده و آن را مورد تحليل قرار دهيم. نتيجه هاي حاصل بر اساس داده هاي دوره 85 ـ 1363 در ايران نشان مي دهند كه انفاق عامل كاهنده نابرابري درآمدها بوده و اين اثر معنادار اما در عين حال كوچك است.

 

كليد واژهنابرابري درآمدي، توزيع درآمد، توزيع مجدد، انفاق

 

فایل pdf

 

منبع: sid.ir

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: