ترابی، تقی در دارایان

دکتر تقی ترابی

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: