شریف زادگان، محمدحسین در دارایان

شریف زادگان، محمدحسین در دارایان (7)

 دکتر محمدحسین شریف زادگان

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir 

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1332 در همدان

وفات: 1382

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی منطقه ای از انگلستان

مسئولیتهای مهم:

            وزیر رفاه و تامین اجتماعی از 1383 تا 1384

            مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ایران از 1380 تا 1383