عرفانی، علیرضا در دارایان

عرفانی، علیرضا در دارایان

دکتر علیرضا عرفانی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه سمنان

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از دانشگاه مازندران