دهمرده، نظر در دارایان

دهمرده، نظر در دارایان

 دکتر نظر دهمرده

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1368

کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه تهران، 1372

دکتری: اقتصاد (توسعه و بخش عمومی) از دانشگاه تهران، 1384