نصیری اقدم، علی در دارایان

نصیری اقدم، علی در دارایان

دکتر علی نصیری اقدم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

عضو هیئت علمی سابق جهاد دانشگاهی - واحد تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سایت شخصی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1355, تهران

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران, 1378

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران, 1380

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران, 1387