تفضلی، فریدون در دارایان

تفضلی، فریدون در دارایان

دکتر فریدون تفضلی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران - بازنشسته

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران - ندارد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1319,تهران

تحصیلات:

کارشناسی: دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لوس آنجلس آمریکا,1343

کارشناسی ارشد: دانشگاه ایالتی کالیفرنیای جنوبی در لوس آنجلس

آمریکا,1347

دکتری: دانشگاه ایالتی کالیفرنیای جنوبی در لوس آنجلس آمریکا, 1349