مهدوی، ابوالقاسم در دارایان

مهدوی، ابوالقاسم در دارایان

دکتر ابوالقاسم مهدوی مزده

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: اقتصاد, 1372, colorado state university