دانشور کاخکی، محمود در دارایان

دانشور کاخکی، محمود در دارایان

دکتر محمود دانشور کاخکی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: