بصیرت، مهدی در دارایان

بصیرت، مهدی در دارایان

دکتر مهدی بصیرت

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی واحد اهواز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه واحد علوم تحقیقات تهران