قودجانی، اصلان در دارایان

قودجانی، اصلان در دارایان

 

آقای اصلان قودجانی

مطالب اصلان قودجانی در دارایان را اینجا بخوانید

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه  تهران

دکتری:

 

مطالب اصلان قودجانی در دارایان را اینجا بخوانید