میرابوطالبی، امیرحسین در دارایان

میرابوطالبی، امیرحسین در دارایان

 

آقای سید امیرحسین میرابوطالبی

سایت شخصی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، سال

دکتری: