صالحی اصفهانی، جواد در دارایان

صالحی اصفهانی، جواد در دارایان

دکتر جواد صالحی اصفهانی

مطالب جواد صالحی اصفهانی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک. آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه ویرجینیا تک.

سایت شخصی

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

صفحه در scholar.google.com/citations

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: نیشابور

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه لندن در انگلستان، 1971

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه هاروارد آمریکا، 1977

 

مطالب جواد صالحی اصفهانی در دارایان را اینجا بخوانید