سه شنبه, 09 خرداد 1391 23:47

کتاب اقتصاد بخش عمومی، امیری، شهنازی و دهقان شبانی

کتاب" اقتصاد بخش عمومی" - جلد اول

نویسندگان: دکتر هادی امیری، دکتر روح اله شهنازی، دکتر زهرا دهقان شبانی زیر نظر دکتر الیاس نادران

366 صفحه

نوبت اول بهار 1391

انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با همگاری انتشارات سمت

 

درباره کتاب

هدف اقتصاد بخش عمومی، تجزیه و تحلیل رفتار دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. قسمتی از این درس- همچون کل اقتصاد-در چارچوب اقتصاد اثباتی میگنجد ( مانند نحوه اثرگذاری انواع مالیات) و قسمتی در چارچوب اقتصاد دستوری( مثلا انتخاب نوع رفتار دولت و انتخاب میان کارایی و عدالت).

هدف این کتاب نیز توجه بینابینی به دو رویکرد است. رویکرد میانه بدین صورت است که برای رفع نواقص بازار(با توجه به انگیزه یکسان افراد در بخش خصوصی و دولتی) باید به گونه‏ای عمل کرد که زبان مسئولان دولتی را به زبان بخش عمومی و منفعت مسئولان دولتی را به منافع بخش عمومی پیوند زند.

از سویی، به گونه‏ای برنامه‏ریزی و عمل کرد که دولت مکمل بازار باشد، نه رقیب آن و در جهت ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد عمل کند. به سخن دیگر ، دولت شکستهای بازار را پوشش دهد، ولی نه با دخالت مستقیم و حل مشکلات به وسیله خود دولت، بلکه با رفع انحصار، تعریف و تضمین حقوق مالکیت و ایجاد بستر مذاکره در بخش خصوصی و کمک به حل شکست بازار به وسیله خود بازار، خلاصه اینکه دولت نباید در سازو کار بازار ایجاد اختلال کند، بلکه باید مشکلات بازار را با سازوکاربازاری حل کند.

اقتصاد و رفاه، دولت ، موارد شکست بازاردر حوزه تخصیص و روش‏های رفع آنها از سوی دولت سه بخش اصلی این کتاب هستند. معرفی دولت و اقتصاد بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد، اثرات خارجی، رقابت ناقص و مقرراتگذاری، کالای عمومی، عدم تقارن اطلاعات هم ازجمله فصول مختلف مطرح شده دربخشهای کتاب هستند.

مفهوم کارایی، کارایی در مصرف، کارایی در تولید، کارایی اقتصاد و ساختار بازارها، انواع کارایی و اندازهگیری آن، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و درونی ، مفهوم عدالت، رفاه اجتماعی، مبادله کارایی و برابری ، نیز ازجمله مباحث و موضوعات مطرح شده در بخش اول این کتاب هستند.

دولت چیست، دولت مرکزی، عمومی، حداقلی، نظر مکاتب مختلف درباره مداخله بخش عمومی در اقتصاد، مکتب سوسیالیسم، مکتب مرکانتلیست، مکتب کینز، نظریه‏های مربوط به رشد واندازه دولت، اندازه بهینه دولت و... ازجمله مباحث و موضوعات مطرح شده در بخش دوم این کتاب هستند.

مفهوم و انواع اثرات خارجی، چگونگی اثرات منجر به شکست بازار، اصلاح آثار خارجی و بازگشت به مارایی(رویکرد ویکو) اثرات خارجی منفی و مثبت در تولید و مصرف، قانون‏های ضد تراست، سیاست‏های کلی اصل 44و... ازجمله مباحث و موضوعات مطرح شده در بخش سوم این کتاب هستند.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: