چهارشنبه, 13 آذر 1392 ساعت 08:48

اثر قيمت گذاري بلوكي افزايشي بر مصرف آب شرب در استان هاي كشور

عنوان نشریه:   تحقيقات مدل سازي اقتصادي :   تابستان 1392 , دوره  3 , شماره  12 ; از صفحه 29 تا صفحه 49 .

نویسندگان:  محمدحسن فطرس, محمدحسين ياري, رضا معبودي

چکیده:

حاكميت اقليم هاي خشك و نيمه خشك در پهنه وسيعي از كشور و افزايش مصرف آب ناشي از رشد جميعيت و رشد شهرنشيني در سال هاي اخير، برنامه ريزي دقيق تر و عملكرد كاراتر در جهت تخصيص بهينه و حفاظت از منابع آبي كشور را ضروري مي سازد. در دهه هاي اخير بسياري از كشورها از جمله ايران، براي كنترل و مديريت مصرف آب شرب، سياست قيمت گذاري بلوكي افزايشي را كه نوعي تعرفه تصاعدي است انتخاب كرده اند. در اين مقاله، براي بررسي اثر قيمت گذاري بلوكي افزايشي بر مصرف آب شرب، از آمار سري زماني-مقطعي سال هاي 1383 تا 1387 استان هاي كشور استفاده شده و الگوهاي قيمت متوسط و قيمت نهايي تقاضاي آب شرب با بهره گيري از روش داده هاي تابلويي (اثرات ثابت) برآورد شده است. همچنين، ميزان اثرگذاري متغيرهاي جوي و درآمد خانوار بر مصرف آب شرب كشور در دوره مورد بررسي تعيين شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل و مقايسه ضرايب متغيرهاي دو الگوي قيمت متوسط و قيمت نهايي نشان مي دهد كه در دوره مورد بررسي، سياست قيمت گذاري بلوكي افزايشي در مجموع نتوانسته است به طور كارا باعث كنترل مصرف آب شرب در كشور شود.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: