یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 14:39

بهبود پارتويي توزيع درآمد و سياست گذاري مالياتي در ايران

عنوان نشریه : فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان : تابستان1394 ، دوره3 ، شماره10 ، صفحه107_122

نویسندگان : حمید سپهردوست ، صابر زمانی شبخانه

چکیده

ماليات به عنوان يکي از کليدي ترين سياست هاي مالي دولت در دوران رهاسازي اقتصاد از وابستگي به درآمدهاي نفتي از جمله دوره جنگ، تحريم اقتصادي و قرارگيري در مسير اقتصاد مقاومتي مطرح بوده و کارآمدي آن نقش بسزايي در فرايند توسعه کشور به خصوص بهبود شرايط توزيع درآمد دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر کارآمدي انواع ماليات بر مصرف و درآمد بر بهبود پاره تويي توزيع درآمد کشور، با استفاده ازتجزيه تحليل رگرسيون حداقل مربعات معمولي (LS) براي سال هاي 1351 الي 1391 است. نتايج اين مطالعه نشان داد که طي سال هاي مورد بررسي، متغيرهاي تورم، بيکاري و توليد ناخالص داخلي باعث افزايش ضريب جيني و نابرابرتر شدن وضعيت توزيع درآمد و متغيرهاي درآمد مالياتي، نرخ باسوادي، مربع توليد ناخالص داخلي، نسبت هزينه هاي عمراني به هزينه هاي جاري دولت باعث بهبود وضعيت توزيع درامد شده اند. همچنين مشخص گرديد که متغير ماليات بر درآمد، ماليات بر درآمد با يک وقفه، ماليات بر مصرف و ماليات بر مصرف با يک وقفه اثر معناداري بر ضريب جيني داشته و باعث بهبود وضعيت توزيع درآمد شده اند. همچنين مطالعه حاضر فرضيه کوزنتس را مورد تاييد قرار مي دهد.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: