پنج شنبه, 19 شهریور 1394 ساعت 13:56

بررسي تاثير اثربخشي دولت بر کاهش فرار مالياتي در کشورهاي منتخب

نویسندگان:كريمي پتانلار سعيد, گيلك حكيم آبادي محمدتقي, صابرنوچمني فاضل

عنوان نشریه:پژوهشنامه ماليات :پاييز 1394, دوره 23 , شماره27 (مسلسل 75);از صفحه 63تاصفحه90 . 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير اثربخشي دولت بر فرار مالياتي در کشورهاي منتخب طي دوره زماني 2010-2000 مي باشد. بدين منظور با بهره گيري از اقتصادسنجي داده هاي تابلويي از نسبت فرار مالياتي به توليد ناخالص داخلي به عنوان متغير وابسته و بار مالياتي، روحيه مالياتي، اثربخشي دولت، درجه باز بودن اقتصاد، سهم ارزش افزوده بخش هاي صنعت و خدمات، توليد ناخالص داخلي سرانه و نسبت جمعيت شهري به کل جمعيت به عنوان متغيرهاي مستقل استفاده شده است. نتايج حاصل از برآورد الگو حاکي از آن است که مهمترين متغير اثرگذار بر فرار مالياتي در کشورهاي منتخب، اثربخشي دولت مي باشد. همچنين نتايج بيانگر آن است که اثر متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه، روحيه مالياتي، درجه باز بودن اقتصاد و سهم نسبي بخش هاي صنعت و خدمات بر فرار مالياتي منفي و معنادار مي باشد. همچنين اثر متغيرهاي بار مالياتي و نسبت جمعيت شهري به کل جمعيت بر فرار مالياتي مثبت و معنادار است.

« متن کامل » 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: