سه شنبه, 17 شهریور 1394 ساعت 23:02

بررسي اثر نوسانات رشد اقتصادي بر نابرابري درآمد در ايران با استفاده از رگرسيون هم جمعي کانوني

نویسندگان: موتمني ماني

عنوان نشریه:جستارهاي اقتصادي :بهار و تابستان 1394, دوره  12, شماره  23 ; از صفحه 163 تا صفحه 179 .

چکیده:

اين مقاله مي کوشد تا نشان دهد نابرابري درآمد در ايران بيش از آنکه تحت تاثير سطح رشد اقتصادي باشد به نوسانات آن وابسته است. به اين منظور نوسانات رشد اقتصادي ايران طي سال هاي 1350 تا 1392 با دو سناريو GARCH و EGARCH مدل سازي شده است. در اين فرايند تقارن يا عدم تقارن نوسانات نيز مورد توجه قرار گرفته است. اثر نوسانات رشد اقتصادي بر ضريب جيني با الگوي رگرسيون هم جمعي کانوني برآورد و بر مبناي پسماندهاي به جا مانده، آزمون هم جمعي پارک انجام شده است. نتيجه برآورد نشان از از وجود رابطه اي معنادار و بلندمدت بين دو متغير است، به نحوي که با افزايش نوسانات رشد اقتصادي، نابرابري درآمد نيز بيشتر مي شود. با مقايسه دور، مشخص مي شود که اين رابطه تحت تاثير عدم تقارن نوسانات قرار نمي گيرد. اين نتيجه نشان مي دهد که سطح و علامت رشد اقتصادي نمي تواند توضيح کافي در مورد توزيع درآمد داشته باشد. به عبارتي مثبت و يا منفي بودن رشد اقتصادي به تنهايي نقشي در توزيع درآمد ندارد. اما افزايش يا کاهش رشد اقتصادي در صورتي که منجر به تحريک نوسانات شود، تشديد نابرابري درآمد را به همراه خواهد داشت.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: