یکشنبه, 04 مرداد 1394 ساعت 22:15

رابطه سرمايه اجتماعي و پذيرش مالياتي: نقش ميانجي گر اخلاق مالياتي

نویسندگان : سیدمحمدجواد رزمی , شراره کاووسی

عنوان نشریه : اخلاق در علوم و فناوری : تابستان1394 , دوره10 , شماره2 , صفحه74_83

چکیده

زمينه: تبيين نقش اخلاق مالياتي در ارتباط ميان سرمايه اجتماعي و پذيرش مالياتي از حيطه هاي پژوهشي مهمي به شمار مي رود، زيرا شواهد بسياري وجود دارد که نشان مي دهد تصميم براي پرداخت ماليات بايد متاثر از عواملي غير از موارد ذکر شده در رهيافت اقتصاد جرم باشد. هدف کلي پژوهش حاضر بررسي نقش ميانجي گر اخلاق مالياتي در رابطه ميان سرمايه اجتماعي و پذيرش مالياتي است.
روش کار: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، توصيفي - همبستگي است. جامعه آماري تحقيق را 715 نفر از موديان مالياتي صنوف لوازم خانگي و زرگران شهرستان رشت تشکيل مي دهند که 163 نفر آنها از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري و به وسيله نرم افزارهاي
 SPSS وLISREL ، تحت روش مدل سازي معادلات ساختاري تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان داد متغير سرمايه اجتماعي با ضريب استاندارد (
0.49) و معناداري (5.03) با متغير اخلاق مالياتي افراد رابطه دارد. همچنين اخلاق مالياتي با تخمين استاندارد (0.86) و معناداري (6.16) با پذيرش مالياتي رابطه مثبت دارد.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش رابطه معنادار سرمايه اجتماعي بر پذيرش مالياتي و همچنين نقش ميانجي اخلاق مالياتي در رابطه ميان اين دو را در جامعه پژوهش تاييد مي کند.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: