جواد صالحی اصفهانی

دکتر جواد صالحی اصفهانی

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک. آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه ویرجینیا تک.

سایت شخصی

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

صفحه در scholar.google.com/citations

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: نیشابور

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه لندن در انگلستان، 1971

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه هاروارد آمریکا، 1977