چهارشنبه, 04 تیر 1399 ساعت 16:46

زنگ خطر

 

آب رفتن قدرت خرید خانوار تهدیدی جدی برای استارت آپ هاست که سهم خود را در درآمد طبقه متوسط تعریف کرده است.

 

بیش از پنج سال از ظهور استارت آپ ها در فضای اقتصاد کشور می گذرد. رونق کار استارت آپ ها در ایران عوامل مختلف دارد که از جمله آن نفوذ اینترنت و بزرگ بودن طبقه متوسط شهری است. این روزها که آمارهای اقتصادی از فروپاشی طبقه متوسط و تعمیق فاصله طبقاتی می گویند، زنگ خطر برای استارت آپ ها هم به صدا در آمد است.

 

طبقه متوسط شهری ایران سهم بزرگی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. بزرگترین قشر جامعه، نه در دهک های بالای جامعه قرار می گیرند و نه دهک های زیرین. این طبقه با وجود درآمد متوسط سبک زندگی مدرن و امروزی دارند و از فناوریهایی که زندگی آن ها را آسان کند، استقبال می کنند. مصرف گرا بودن از ویژگی های این طبقه است و این مصرف گرایی را در قالب رفتارهایی مثل انتخاب برندها و استفاده حداکثری از تکنولوژی نشان می دهند. طبقه متوسط در سال های گذشته بازار عمده استارت آپ های کشور بوده است اما این طبقه با توجه به شاخص های اقتصادی و شرایط اجتماعی وضعیت خوبی ندارد.

 

آمارهای اقتصادی گویای افزایش ضریب جینی در سال های گذشته، تورم و تعمیق فاصله طبقاتی است. ضریب جینی شاخصی برای تشخیص میزان شکاف طبقاتی در جوامع است که با عددی بین 0 تا 1 ( یا 0 تا 100) محاسبه می‌شود. به هر میزان عدد ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای آن است که شکاف طبقاتی در جامعه کمتر است. براساس آخرین اظهار نظر درباره ضریب جینی که شاخصی برای نمایش شکاف طبقاتی است، این ضریب در سال گذشته به 39.92 نمره رسیده که هرچند اندکی بهبودی نسبت به نمره سال 97 در آن مشاهده می شود، اما بازهم گویای وجود شکاف طبقاتی در اقتصاد ایران است.

 

 براساس گزارش های رسمی باوجود افزایش درآمد اسمی خانوارها و بالا رفتن قدرت خرید، طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است. مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که ضریب جینی از سال 1392 تا کنون روندی صعودی داشته که گویای افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی است. آب رفتن قدرت خرید خانوار تهدیدی جدی برای استارت آپ هاست که سهم خود را در درآمد طبقه متوسط تعریف کرده است.

 

اتاق تهران

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: