×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
سه شنبه, 28 خرداد 1392 21:16

مطالعه تاثير افزايش درآمدهاي نفتي بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران

عنوان نشریه:   راهبرد اقتصادي :   زمستان 1392 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 153 تا صفحه 177 .

نویسندگان:  جواد خليل زاده, كيومرث شهبازي, محمدرضا حلاج يوسفي, حبيب آقاجاني

چکیده:

نفت، يکي از مهم ترين منابع انرژي شناخته شده در جهان بوده و نوسانات قيمت آن فعاليت هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير شوک هاي قيمت نفت بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران در قالب بيماري هلندي بود. در اين راستا، با استفاده از داده هاي مربوط به دوره زماني 1389-1357 و روش همجمعي به بررسي و آزمون فرضيات مطالعه پرداخته شده است. در اين پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعات پيشين يک الگوي VAR براي ارزش افزوده بخش صنعت ارائه شده است. در ادامه، پس از بررسي ايستايي متغيرها و تعيين طول وقفه بهينه، اثر تکانه هاي وسيع بر بردار هم انباشتگي و آزمون مجموع انباشت پسماندهاي برگشتي براي بررسي وجود شکست ساختاري انجام شده است. نهايتا، وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرها بررسي شده که نتايج به دست آمده وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرها را رد کرد. تجزيه و تحليل يافته هاي حاصله نشان مي دهد که افزايش درآمدهاي نفتي با گذاشتن تاثير مستقيم بر روي نرخ ارز واقعي و نرخ تورم داخلي، به طور غيرمستقيم موجب تاثير منفي بر ارزش افزوده در بخش صنعت مي شود. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که مديريت صحيح صندوق ذخيره ارزي به منظور جلوگيري از ورود نقدينگي مازاد به اقتصاد کشور مي تواند بهترين راه مقابله با بروز اين پديده (بيماري هلندي) در کشور باشد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: