سه شنبه, 26 شهریور 1392 00:24

بررسي اثرات ساختار بازار بر نوآوري و تحقيق و توسعه در صنايع کارخانه اي ايران

نویسندگان: فرهاد خدادادكاشي , منصور زراء نژاد, رضا يوسفي حاجي آباد  

عنوان نشریه: پژوهشهاي اقتصادي : زمستان 1392 , دوره 13 , شماره 4 ; از صفحه 1 تا صفحه 25 . 

چکیده:

هدف تحقيق حاضر، بررسي اثرات ساختار بازار بر نوآوري و تحقيق و توسعه در صنايع کارخانه اي ايران است. براي اين منظور داده هاي ترکيبي صنايع کارخانه اي ايران بر اساس طبقه بندي استاندارد بين المللي فعاليت هاي صنعتي (ISIC) جمع آوري و با استفاده از سيستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله اي با جزء خطا (EC2SLS)، اثرات متقابل سطح تمرکز، نوآوري و تحقيق و توسعه، تبليغات و سودآوري در رشته فعاليت هاي مختلف صنعتي، طي سال هاي 1386- 1375 مورد ارزيابي قرار گرفته است.

در مجموع، نتايج تحقيق نشان مي دهد که سطح تمرکز، اثرات معناداري بر سطح نوآوري و تحقيق و توسعه در صنايع کارخانه اي ايران داشته و رابطه U معکوس ميان سطح تمرکز و نوآوري و تحقيق و توسعه برقرار است. همچنين، با افزايش سودآوري، از سطح تحقيق و توسعه اين صنايع کاسته شده است. بررسي عوامل موثر بر ساختار صنايع کارخانه اي نشان مي دهد که اگر چه سطح نوآوري و تحقيق و توسعه بر ساختار اين صنايع موثر نبوده است، اما سودآوري و عملکرد برتر بنگاه ها عاملي موثر بر سطح تمرکز آنها و نيز تبليغات از ديگر پارامترهاي موثر بر اين ساختار بوده است.

برآورد پارامترهاي اثرگذار بر سودآوري رشته فعاليت هاي صنعتي، نشان از عدم تاثيرگذاري پارامتر ساختاري تمرکز و رفتار نوآورانه و تحقيق و توسعه بر عملکرد صنايع دارد. نتايج تخمين معادله تبليغات نيز نشان مي دهد که افزايش تمرکز بازاري باعث کاهش سطح تبليغات شده، اما رفتار نوآورانه بنگاه ها سطح تبليغات آنها را افزايش داده است. از طرف ديگر، اثرات تاخيري و انباشته شده تحقيق و توسعه، وجود رابطه U معکوس ميان سطح تمرکز و تحقيق و توسعه را مورد تاييد قرار مي دهد.

 « متن کامل » 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: