چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 04 آبان 1391 13:25

بررسي عوامل موثر بر قيمت مسکن در ايران با استفاده از داده هاي ترکيبي

نوشته شده توسط

نویسندگان:   خليلي عراقي سيدمنصور, مهرآرا محسن, عظيمي سيدرضا

نشریه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، پاييز 1391 , دوره  20 , شماره  63 ; از صفحه 33 تا صفحه 50 .

 

چکیده

در اين تحقيق تلاش شده است تا عوامل سمت عرضه و تقاضاي مسکن با استفاده از اصول اقتصاد خرد مدلسازي شود و اثر متغير هاي مخارج مصرفي خانوارها، تعداد خانوارها، هزينه استفاده (هزينه مالکيت مسکن)، تسهيلات بانکي، قيمت زمين و هزينه ساخت بر قيمت مسکن مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به مزيت هاي داده هاي ترکيبي (پنل)، در اين مطالعه از اطلاعات آماري نامتوازن دوره (1389-1370) مربوط به مناطق شهري 30 استان کشور استفاده شده است. همچنين، به منظور تفکيک اثرگذاري متغيرها در افق زماني با توجه به الگوي تصحيح خطا و روش حداقل مربعات معمولي پويا (DOLS) معادلات به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تصريح و برآورد شدند. نتايج حاکي از آن است که در بلندمدت مخارج مصرفي، اعتبارات بانکي، قيمت زمين آثار مثبت و هزينه مالکيت اثر منفي بر قيمت حقيقي مسکن داشته اند. در کوتاه مدت نيز اثر افزايش مخارج مصرفي، اعتبارات بانکي، قيمت زمين، هزينه ساخت و قيمت با وقفه مسکن بر قيمت حقيقي مسکن در دوره جاري مثبت و اثر هزينه مالکيت منفي بوده است.

 

متن کامل

موارد مرتبط