شاهنوشی، ناصر در دارایان

شاهنوشی، ناصر در دارایان

دکتر ناصر شاهنوشی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی مشهد

سایت شخصی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری  از دانشگاه شیراز، 1367

        کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه اصفهان، 1371

        دکتری: اقتصاد کشاوری از دانشگاه تهران، 1382