صالح نیا، نرگس در دارایان

صالح نیا، نرگس در دارایان

دکتر نرگس صالح نیا

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد