خداپرست مشهدی، مهدی در دارایان

خداپرست مشهدی، مهدی در دارایان

دکتر مهدی خداپرست

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران