ندری، کامران در دارایان

ندری، کامران در دارایان (0)

دکتر کامران ندری

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق (ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1346 در تهران

تحصیلات:

كارشناسي‏:

كارشناسي ارشد پیوسته: معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام

صادق (ع)

دكترا‏: علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد ریاضی (اصلی) و اقتصاد سنجی

( فرعی)، از دانشگاه امام صادق (ع)