رحمانی، تیمور در دارایان

رحمانی، تیمور در دارایان

دکتر تیمور رحمانی

مطالب تیمور رحمانی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق خانه کتاب

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1367

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1371

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1378

 

مطالب تیمور رحمانی در دارایان را اینجا بخوانید